tt

ממשיכים במבצע האכיפה כנגד בעלי כלבים שאינם אוספים את הגללים

ממשיכים במבצע האכיפה כנגד בעלי כלבים שאינם אוספים את הגללים

במסגרת פעילות אינטנסיבית של עיריית רחובות למיגור תופעת צואת הכלבים ושמירה על עיר נקיה, פקחי איכות הסביבה באגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני סיירו השבוע ברחוב לח"י, שדרות ח"ן ולוסטרניק. במסגרת זו נרשמו השבוע 6 דו"חות אשר הצטרפו לעשרות דו"חות ע"ס 475 ₪, שנתנו במהלך השנה לבעלי הכלבים שהותירו את צואת כלביהם בשטחים הציבוריים.

פקחי העיריה ימשכו לסייר בשכונות וברחבי העיר לאכיפה אינטנסיבית למיגור התופעה. התושבים מתבקשים לשמור על עיר נקיה, להישמע להוראות המפקחים ובכך להימנע מקנסות מיותרים! צואת כלבים פוגעת באיכות החיים של התושבים ולבעיות בריאות ותברואה.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
36104_banerim5
reh
36104_banerim5