tt

מי זכאי לפטור ממס הכנסה?

מי זכאי לפטור ממס הכנסה?

מדינת ישראל מעניקה פטור מתשלומי מס הכנסה עבור אזרחים הסובלים מנכות רפואית גבוהה. פטור זה ניתן כהטבה לחולים המוגדרים בחוק לפי הסעיפים שנפרט בהמשך. הפטור ניתן אך ורק לפי נכות רפואית ולא לפי נכות תפקודית והמדינה קבעה קריטריונים ברורים המתעדכנים בחוק מדי שנה, לפיהם היא מחליטה מי זכאי לו. הליך הבקשה לפטור מלווה בהגשת מסמכים, בדיקות רפואיות והצהרות הון. ניתן כמובן להיעזר בגופים למימוש זכויות בארץ, כמו "חברת לבנת פורן – זכויות רפואיות" המלוות מתחילת התהליך ועד קבלת הפטור המלא ממס הכנסה.

קריטריונים לזכאות לפטור ממס הכנסה:

  • עיוור
  • נכה בשיעור של 100% לתקופה שמעל 184 ימים.
  • נכה שנקבעה לו נכות צמיתה מ90% ומעלה
  • במקרים מיוחדים ניתן לקבל פטור ממס כנסה זמני גם למי שנכותו נקבעה לפחות משנה.

חשוב שוב לציין ולהדגיש, הפטור ניתן אך ורק לפי נכות רפואית, ולא לפי נכות תפקודית.

תהליך בקשת הפטור מתשלומי מס הכנסה

מי שמעוניין להחל בתהליך של קבלת פטור מתשלומי מס הכנסה, עליו להגיש למשרד השומה הקרוב למגוריו טופס 1516 – בקשה לפטור ממס הכנסה, בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית, או תעודת עיוור. בנוסף, מי שמצבו הרפואי השתנה עקב החמרה או אירוע רפואי כלשהו, רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי הביטוח הלאומי. לשם כך, עליו להגיש: טופס 1516 בקשה לפטור ממס, טופס 169א בקשה לוועדה רפואית, בצירוף כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, טופס 169ב – ויתור סודיות, וטופס אגרה משולם לביטוח הלאומי שחתום על ידי הבנק.

פקיד השומה יעביר את החלטתו לגביי הזכאות לפטור ממס בצירוף החלטת הוועדה הרפואית. ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית תוך 45 יום, מהיום בו התקבלה ההחלטה.

תקרת ההכנסה המזכה בפטור

מדי שנה, נקבעת תקרת הכנסה המזכה בפטור בשלושה תחומים שונים: הכנסה מיגיעה אישית, הכנסה שאינה מיגיעה אישית כגון שכר דירה, מסחר במניות ובורסה והכנסה מריבית לפיצוי נזקי גוף. לשנת 2017, תקרת ההכנסה השנתית מיגיעה אישית עומדת על 606,000 ₪, תקרת ההכנסה מיגיעה שאינה אישית היא 72,720 ₪ ותקרת הכנסה מכספי פיצויים היא 299,040 ₪. מי שזכאי לפטור ממס, אך עבר את התקרה הנקובה לאותה שנה,  יקבל את הפטור לפי גובה התקרה בלבד

מי שנמצא, על ידי מס הכנסה זכאי לפטור מתשלומי מס, עליו להגיש מסמכים המפרטים את הכנסותיו לאותה השנה. מסמכים אלה כוללים, בין היתר: טופס 106 מכל המעסיקים, במידה ומדובר בעובד שפרש יש לצרף טופס 161 מהמעביד, צילום צ'ק או תעודת זהות ועוד.

כמו כן, ניתן גם לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים אחורה. בשנת 2017, ניתן לקבל החזר מס עד שנת 2011. החזר המס יחושב לפי תקרת המס שנקבעה באותה השנה. לדוגמא, בשנת 2013 תקרת המס מיגיעה אישית עמדה על 602,400 ₪. במקרים מסוימים, נבחנת גם האפשרות להחזר מס רטרואקטיבי יותר מ6 שנים אחורה.

לסיכום

מי שנקבעו לו אחוזי נכות רפואית, מ90% נכות ומעלה או שהוא עיוור, או שעונה על אחת מההגדרות המופיעות בחוק. רשאי להגיש בקשה לפטור מתשלומי מס הכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת או תשלום על עבודה כעצמאי, מתשלומי מס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו שכר דירה, פנסיה מניות ומתשלומי מס על תשלומי פיצויים מפגיעה גופנית. בתהליך הבקשה חשוב מאוד להיות מדויקים ולצרף את כל הטפסים הנדרשים על מנת לא לפגוע בסיכויי הזכאות. בתהליך זה, המורכב מבירוקרטיה ענפה ותשומת לב לפרטים הקטנים, ניתן להיעזר גם בגופים מקצועיים שמכירים את התהליך על בוריו, עוזרים לתובע מתחילת התהליך ועד סופו, ובעיקר מונעים טעויות מיותרות. מעוניינת/מעוניין לעבוד בתחום? מוזמנים להיכנס לרשימת המשרות ואולי תוכלו למצוא את תפקיד חייכם – לחצו כאן לרשימת משרות פנויות.

 

 

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
36104_banerim5
side
reh
36104_banerim5