tt

חתימה קולקטיבית על אמנה לשמירה על טוהר הבחירות

חתימה קולקטיבית על אמנה לשמירה על טוהר הבחירות

מנכ"ל העירייה קורא לחברי המועצה לחתום על אמנה לשמירה על טוהר הבחירות.

מנכ"ל עיריית רחובות, דורון מילברג, יזם חתימה קולקטיבית על אמנה לשמירה על כללי התנהלות הוגנים לקראת הבחירות לראשות העיר ולמועצת העיר

מילברג: "מטרת האמנה הינה לקיים ברחובות הליך בחירות הוגן והגון, תוך שמירה הדדית על כבוד המועמדים והמועמדות, ושמן הטוב של הרשימות השונות. כמו כן, חשוב לנו להבטיח את שמירה על רכוש ציבורי ופרטי בעיר, ושמירה על ניקיון העיר בזמן הבחירות. אני בטוח שכל אלה חשובים גם לחברי המועצה, וכי כולם יגיעו לחתום על האמנה ולהתחייב בהתאם"

חברי המועצה יתחייבו לקיום תהליך בחירות הוגן  והגון, בהתאם לאמנה לשמירה על טוהר הבחירות שעליה יחתמו, ביוזמת מנכ"ל העירייה, דורון מילברג. מדובר באמנה שהוצעה לחתימתם, בדומה לאמנה שעליה חתמו בבחירות המוניציפליות הקודמות שנערכו בשנת 2013.

היום נשלח אליהם נוסח האמנה לעיונם (מצ"ב הנוסח המלא), עם הזמנה להגיע ולחתום עליה, ולהתחייב לשמירה על טוהר הבחירות.

בנוסח האמנה שעליו יחתמו, מתחייבים חברי המועצה לשמור על חוקי הבחירות, לעשות כל שביכולתם לשמירה על הסדר הציבורי, מניעת גרימת נזק לרכוש ופגיעה באיכות הסביבה, וכן לנהל תעמולת בחירות נקייה תוך שמירה על חזות וניקיון העיר.

כמו כן הם מתחייבים להימנע מפרסום תעמולה פוגענית, וכן להימנע משימוש  באמצעים כלשהם לעיוות דמותו או קולו של מועמד, כשמטרת הפרסום הינה הכפשה וביזוי של אותו מועמד.

בנוסף, מתחייבים חברי המועצה לא להאשים מועמדים במעשים פסולים, ללא  ראיות בדוקות לביסוס האשמות. וכן לקרוא לכל הפעילים מטעמם במערכת הבחירות לפעול אך ורק בכפוף לחוק ובמסגרת הכללים שנקבעו באמנה .

בסיומה של האמנה, מתחייבים חברי המועצה ליישב תלונות הדדיות (ללא חשד לפלילים) ככל האפשר בהבנה הדדית. כל תלונה בדבר הפרת האמנה, שלגביה לא תושג הבנה הדדית – תועבר להכרעתו של יו"ר וועדת הבחירות המרכזית והחלטותיו והוראותיו יכובדו על ידם.

האמנה נחתמת בתזכורת – "רחובות עיר המדע והתרבות- העיר של כולנו".

להלן נוסח האמנה המלא:

אמנה  לשמירת טוהר הבחירות

במהלך הבחירות לראשות ולמועצת העיר שיתקיימו בתאריך 30 באוקטובר 2018

מתוקף מחויבותנו העמוקה לשלטון החוק בישראל, על בסיס היכרותנו בעליונות החוק והמשפט,

כביטוי לשאיפתנו כי במערכת הבחירות בעיר  רחובות, יתקיים ויכוח ציבורי מועיל בנושאים שונים הקשורים בחיי התושבים, אנו המועמדים למועצת העיר מודיעים בזאת ברבים על התחייבותנו לפעול במסגרת האמנה כדלקמן:

  • נקפיד להימנע מכל מעשה או מחדל שיש בו הפרה של חוקי הבחירות, מימון הבחירות או כל דין.
  • נעשה כל שבידנו כדי שבמערכת הבחירות ישמר הסדר הציבורי, יימנעו מעשי אלימות ברכוש ופגיעה באיכות הסביבה ונשמור על ניקיונה של עירנו.
  • נשמור על כבוד האדם, לא נפרסם סיסמאות או הערות פוגעות הנוגעות למוצא, עדה או דת של מועמד. לא נשתמש באמצעים כלשהם לעיוות דמותו או קולו של מועמד, כשמטרת הפרסום הכפשה וביזוי של אותו מועמד.
  • נעשה כמיטב יכולתנו כדי להגן על זכותם של כל המועמדים לנהל תעמולת בחירות כפי שנקבע בחוק.
  • לא נאשים מועמדים במעשים פסולים, כל עוד אין בידנו ראיות בדוקות לביסוס האשמות.
  • נקרא לכל חברינו ואוהדינו לפעול במערכת הבחירות, אך ורק בכפוף לחוק ובמסגרת הכללים שנקבעו באמנה זאת כלשונם וכרוחם.
  • ננהל תעמולת בחירות נקייה תוך שמירה על חזות וניקיון העיר.

כל תלונה בדבר הפרת אמנה זו, אי קיום הסכמה אחרת שתושג בין המועמדים החתומים על אמנה זו או הוראה אחרת שבחוקי הבחירות שאין בה היבט פלילי תיושב ככל האפשר בהבנה הדדית.

כל תלונה בדבר הפרת אמנה זו או אי קיום הסכמה אחרת, שלגביה לא תושג הבנה הדדית כאמור תועבר להכרעתו של יו"ר וועדת הבחירות המרכזית והחלטותיו והוראותיו יכובדו על ידינו.

רחובות – עיר המדע והתרבות, העיר של כולנו.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
36104_banerim5
side
36104_banerim5
reh