tt

מהו צו ירושה?

מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא למעשה מסמך משפטי מחייב שמטרתו להסדיר את חלוקת העיזבון שהותיר אחריו המנוח, במקרים בהם הוא לא הותיר אחריו צוואה או שאין לצוואה תוקף משפטי מסיבה זו או אחרת. בניגוד לצו לקיום צוואה המפרט את אופן חלוקת העיזבון שהותיר אחריו המנוח, כפי שהמנוח החליט בנוסח הצוואה שהכין, הרי צו ירושה רק מגדיר את היורשים על פי דין הזכאים לחלק מהרכוש של המוח, בהתאם לנהלים שנקבעו בחוק הירושה.

איך מוציאים צו ירושה?

החוק בישראל מכיר בשתי ערכאות שיפוטיות המוסמכות להוציא צו ירושה לפי דרישה. שתי הערכאות הן – הרשם לענייני ירושה ובית הדין הרבני. ברוב המקרים פונים לרשם לענייני ירושה כדי להוציא צו ירושה, אך במקרים מסוימים, בדרך כלל מסיבות של אמונה ודת, ניתן לפנות גם לבית הדין הרבני. יש למלא טופס ייעודי למתן צו ירושה, לצרף לבקשה מסמכים שונים כמו תעודת פטירה של המנוח, אישור על שליחת הודעות לכל היורשים או הסכמה בכתב של היורשים על פי דין להגשת הבקשה למתן צו ירושה, קבלה על תשלום אגרות נדרשות לטיפול בתיק, ובהתאם לצורך יש לצרף תעודות פטירה של יורשים שאינם בחיים ותצהירי הסתלקות מהירושה.

את הבקשה לקבלת צו ירושה אפשר להגיש באופן מקוון ללשכה של הרשם לענייני ירושה, בהתאם לכתובתו של המנוח. אם המנוח התגורר בחו"ל, יש להגיש את הבקשה לרשם לענייני ירושה בעל סמכות במקום בו נמצא הנכס שהותיר אחריו המנוח. כאמור, ניתן להגיש את הבקשה גם לבית דין רבני, אך יש מספר הבדלים, לדוגמה כל היורשים חייבים לחתום על הסכמה לדיון בבית דין הרבני, ובדיון עצמו צרכים להשתתף שני עדים כשרים המכירים את המנוח ויורשיו, כל עוד הם אינם קרובי משפחה של המנוח ויורשיו, וכל עוד העדים אינם קרובים.

מי יכול להגיש בקשה למתן צו ירושה?

החוק בישראל מאפשר לכל בעלי העניין בירושה להגיש את הבקשה מתן צו ירושה, לדוגמה יורש על פי דין, נושה של אחד היורשים או מנהל עיזבון. להוצאת צו ירושה יש לצרף את המסמכים הנדרשים, כמו כן יש לשלם אגרות הוצאות פרסום וצו ירושה.

לאחר הגשת הבקשה הרשם לענייני ירושה מטפל בתיק, הוא מעביר אותו לאפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי חייב על פי חוק להשיב תוך 45 יום, ובאפשרותו לאשר את הבקשה, לדרוש השלמת פרטים או להעביר את הדיון לבית משפט לענייני משפחה. לאחר אישור האפוטרופוס, הרשם לענייני ירושה נדרש לפרסם את הבקשה בעיתונים יומיים על מנת לאפשר למתנגדים להגיש התנגדות לצו. אם אין התנגדויות הרשם ינפיק צו ירושה, אחרת הדיון יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

הליך הוצאת צו ירושה שונה במעט מההליך למתן צו קיום צוואה, הצוואה קובעת איזה חלק יקבל כל יורש לפי רצונו של המנוח וכפי שקבע בצוואתו, בעוד סדר היורשים וחלוקת העיזבון במקרה של צו ירושה, נקבע לפי הכללים שנקבעו בחוק הירושה.

מומלץ לפנות לעורך דין ירושות וצוואות כדי להתייעץ ולקבל סיוע בהגשת הטפסים והמסמכים למתן צו ירושה, או אם רוצים להגיש התנגדות לצו.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh