tt

מיכלי המיחזור לפסולת אלקטרונית חוזרים

מיכלי המיחזור לפסולת אלקטרונית חוזרים

שלוש שנים לאחר שנאספו: מיכלי המיחזור לפסולת אלקטרונית חוזרים לרחובות עם בחירת הקבלן וסיום המכרז.

מ.א.י.- תאגיד מחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ נבחר הערב בוועדת המכרזים כספק הזוכה, אשר יטפל מעתה באיסוף ובפינוי פסולת אלקטרונית בעיר רחובות.

לפני מספר חודשים יצאה עיריית רחובות במכרז לאיתור קבלן לטיפול בנושא הפסולת האלקטרונית בעיר, על מנת להסדיר את איסופה והטיפול בה כראוי.

במהלך המכרז נבחנו פרמטרים מקצועיים של מקצועיות וקריטריונים משמעותיים נוספים, ביניהם פריסת מוקדי איסוף, זמני פינוי לכל סוגי הפסולת האלקטרונית וכן תוכנית הסברה במוסדות חינוך.

תאגיד מאי הינו גוף מוכר על פי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, והוא יעמיד לרשות עיריית רחובות והתושבים פתרון הוליסטי ומלא לאצירת פסולת אלקטרונית ופינוייה, בהתאם להסדרים יעילים ובהתאם לדרישות החוק.

בשלב הראשון, יידרש תאגיד מאי לפזר 30 מכלי אצירה לפסולת אלקטרונית במקומות רלוונטיים ברחבי העיר, וכן מספר מיכלים גדולים באיזורי תעשייה, המהווים מוקדים לאיסוף פסולת אלקטרונית.

במכלים אלה יוכלו תושבי רחובות להשליך את הפסולת האלקטרונית כגון סוללות מסוגים וגדלים שונים ומכשירי חשמל ואלקטרוניקה קטנים (דוגמת מוצרי מחשב, כבלים, שלטים, מכשירים סלולאריים וכיוצ"ב). המכלים יפונו פעם בחודש והפסולת תטופל על פי המותר בישראל.

עם בחירת הקבלן הרלוונטי לטיפול בנושא, רחובות מצטרפת לרשויות נבחרות שהחלו ביישום מעמיק של החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי, אלקטרוני ובסוללות, ביניהן תל אביב, אשדוד, באר שבע, רמת גן ועוד.

עו"ד יניב מרקוביץ', סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר: "הטיפול בפסולת האלקטרונית חיוני לשמירה על הסביבה ועל נקיון העיר. תושבים רבים פנו אלינו בבקשה להסדיר את הנושא, ואנו שמחים להשלים את הטיפול בנושא עם בחירת הספק הזוכה במכרז. פיזור המכלים יחל בקרוב, והוא חלק בלתי נפרד מעבודתנו לשיפור פני העיר".

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh