tt

בשורה לתושבים בבתים ללא מיגון: קיצור הליכי רישוי לתושבים

בשורה לתושבים בבתים ללא מיגון: קיצור הליכי רישוי לתושבים

בעקבות מבצע "שומר החומות": עיריית רחובות מקצרת עבור התושבים את הליכי הטיפול בבקשת היתר עבור ממ"ד בבית פרטי וגם בבתים משותפים. עוד במהלך המבצע, הנחה ראש העיר, רחמים מלול, את מינהל ההנדסה לקצר את ההליכים לקבלת היתר בניה עבור ממ"ד. באגף הרישוי והתכנון הכינו מדריך לתושבים להליך הרישוי המקוצר לממ"ד.

הממד הוא מרחב מוגן דירתי – מרחב מוגן הממוקם בתחום הדירה והמיועד לשרת את דיירי הדירה במקרה של מלחמה וניסיון לפגיעה בעורף.

ממ”ד או מרחב מוגן דירתי הוא חדר נחוץ במדינה כמו ישראל אולם בסופו של דבר, הוא חדר. ממ”ד יכול לשמש כחדר שינה נוסף בדירה או כל חדר אחר למעט מטבח וחדר רחצה.

בבתים רבים אשר בהם אין ממ"ד יש צורך בהגשת בקשה להיתר, במסגרת הליך רישוי הבנייה. התהליך מתבצע מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה, ומורכב ממספר אבני דרך.

בעקבות מבצע "שומר החומות" עלה ביתר שאת הצורך להוסיף ולמגן יחידות דיור שאינן ממוגנות בעיר. על מנת להקל על התושבים בהליך אישור הוספת ממ"ד לבית, הנחה ראש העיר, רחמים מלול, את מינהל ההנדסה לקצר את ההליך לטובת התושבים, ולייעל אותו על מנת להקל על התושבים ככל שניתן.

אתמול סיימו באגף הרישוי במנהל ההנדסה להכין מדריך מפורט לבקשת היתר לממ"ד, אשר ישמש את התושבים ויסביר להם כל מה שצריך לדעת בנושא הליך הפניה והבקשה.

ראש העיר, רחמים מלול: "אנו קשובים לצורכי השטח. מבצע "שומר החומות" חידד את הצורך במציאת פתרון עבור תושבים רבים שבביתם אין מרחב מוגן, בין אם המדובר בבית פרטי או בדירה. לכן החלטתי לקצר את ההליך ככל שניתן- וכעת אני מזמין את התושבים שאין בביתם מרחב מוגן לנצל את ההזדמנות הזו, ולהגיש בקשות אשר ייכנסו לתהליך אישור במהירות וביעילות- תוך שמירה על כל כללי הבטיחות והאישורים הנדרשים".

בקשות תואמות תב"ע (בתחום קווי הבניין) יידונו תוך 7 ימים מיום הגשתן (במקום 45 יום)

בקשות הכוללות פרסום הקלות  ידונו תוך 45 יום (במקום 90).

הליך לאישור ממ"ד בצמוד קרקע או במבנה פשוט:

יש להגיש מפת מדידה לאישור מחלקת מידע.

אישור פקע"ר.

חישובים סטטיים והצהרת מהנדס.

דו"ח ביסוס קרקע.

אישור יועץ בטיחות אש/ הצהרת עורך הבקשה לבטיחות האש.

  • במקרה של ממ"ד מעבר לתחום קווי בניין יבוצע ראשית הליך פרסום הקלות כחוק.
  • דיון בוועדה המקומית תוך 45 יום במקרים של פרסום הקלה (במקום 90 יום).
  • דיון בוועדה המקומית תוך כ-7 ימים במקרים ללא פרסום הקלה (במקום 45 יום).

הליך לאישור ממ"ד במבנה משותף מורכב (רצפת קומה עליונה מעל גובה 29 מ'):

יש להגיש מפת מדידה לאישור מחלקת מידע.

אישור פקע"ר.

חישובים סטטיים והצהרת מהנדס.

דו"ח ביסוס קרקע.

אישור יועץ בטיחות אש עד 50 מ"ר / אישור רשות הכבאות – כשמוצעים מעל 50 מ"ר בבניין.

אישור יועץ נגישות.

אישור יועץ תנועה- באם יש הפחתה או שינוי בתכנון החניה המאושר.

אישור תאגיד- באם יש שינוי במערכת המים/ביוב המאושר.

  • במקרה של ממ"ד מעבר לתחום קווי בניין יבוצע ראשית הליך פרסום הקלות כחוק.
  • דיון בוועדה המקומית תוך 45 יום במקרים של פרסום הקלה (במקום 90 יום).
  • דיון בוועדה המקומית תוך כ-7 ימים במקרים ללא פרסום הקלה (במקום 45 יום).
פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh