tt

פקיד היערות העירוני החדש: אבישי שרעבי

פקיד היערות העירוני החדש: אבישי שרעבי

מינוי חדש בנושא גנים ונוף בעיר רחובות: אבישי שרעבי, מנהל מחלקת אחזקת גינון במוסדות חינוך, באגף גנים ונוף הוא פקיד היערות העירוני החדש בעיריית רחובות.

לשרעבי הכשרה מקצועית רלוונטית, וניסיון של כ-30 שנה בתחום הגינון, ההשקיה ואחזקת גינון במרחב הציבורי. במסגרת תפקידו הוא אחראי על כלל עבודות אחזקת הגינון הפיתוח ואחזקת העצים בכל מוסדות החינוך ברחבי העיר. הוא ימלא את תפקיד פקיד היערות העירוני בנוסף לתפקידו הנוכחי.

בחודש האחרון הוא מונה על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לפקיד היערות העירוני.

מתוקף מינוי זה, הוא מוסמך להעניק רישיונות כריתה והעתקה של עצים לפי סעיף 15 לפקודת היערות ולפי תיקון 89 לחוק התכנון והבניה, בכל השטחים בתחום המוניציפלי של העיר רחובות, לרבות בכל השצ"פים [שטח ציבורי פתוח], ושפ"פים [שטח פרטי פתוח],  השדרות והחצרות בשטח הבנוי בתחום שיפוטה של הרשות.  בנוסף  יאשר את תכניות העבודה בנושא אילנות ויפקח על ביצוען, ינחה וינהל את נושא הגנת האילנות ברחבי העיר רחובות.

חשוב לדעת כי העצים בישראל מוגנים מתוקף פקודת היערות המגדירה כי כל עץ הוא מוגן, וכי יש לבקש היתר מפקיד היערות על-מנת להסירו. הימצאות פקיד יערות בעיר מאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר, תוך שקילת כל השיקולים המקצועיים הרלוונטיים על ידי בעל תפקיד אשר מכיר את התחום.

הטיפול בנושא זה דורש הכשרה ייעודית והקפדה על כללי בטיחות מחמירים. כמו כן תחום זה בעל חשיבות עליונה ורבת ההיבטים בשילוב בין שמירה על בטיחות התושבים מחד, ושמירה והגנה על העצים – מאידך .

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh