tt

חניון נולד

חניון נולד

שטח ציבורי בשכונת רחובות המדע הוכשר ונסלל כדי לשמש כחניון.

בימים אלה נסלל השטח הציבורי שבין הרחובות אפרים קציר ויובל נאמן בשכונת רחובות המדע.

מדובר בשטח ציבורי שעומד בין כמה בניינים בשכונה, ועד כה חנו בו הדיירים על אדמת עפר. השטח נסלל במקום עי הלר לבקשת התושבים ומטופל עי אגף התנועה, פיקוח ושילוט עירוני.

בימים אלה מסתיימות העבודות שביצעה הל״ר ברחוב אפרים קציר, ובמסגרת זו נפתחה הכניסה לחניון גם מרחוב זה.

בשבועות הקרובים יוצבו עמודי תאורה בחניון.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh