tt

הצעה לסדר במועצת העיר: העדפת מציעים מקומיים במכרזים

הצעה לסדר במועצת העיר: העדפת מציעים מקומיים במכרזים

ח"מ גיא צור, מחזיק תיק פרויקטים והתחדשות עירונית, הגיש הצעה מקורית לסדר לקראת ישיבת מועצת העיר שתיערך בשבוע הבא:  העדפת מציע מקומי במכרזים, במטרה לעודד עסקים מקומיים ולחזק אותם.

חבר המועצה גיא צור הגיש הצעה לסדר בנושא העדפת מציעים מקומיים במכרזי הרשות.

"מטרתה של ההצעה לסדר להעדפת מציע מקומי במכרזי העירייה היא לעודד עסקים מקומיים" אומר חבר המועצה צור. לדבריו "חשוב לעודד את מצבם הכלכלי של תושבי העיר וליתן להם עדיפות בעת החלטות על הזוכים במכרזים המקומיים. מבחינתי, אם הרשות מחויבת להוציא כסף על עבודות, וקיימים ספקים מקומיים שיכולים לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר, חשוב שנעדיף אותם".

צור מציע כי הרשות תהא רשאית להעדיף, במסגרת מכרז פומבי שפרסמה, מציע מקומי, גם אם תוצאתו במכרז גבוהה יותר, אך רק עד לגובה של  5% הפרש במחיר, לכל היותר, מהתוצאה הנמוכה ביותר שהתקבלה במכרז.

אם תוצאתו של מציע מקומי גבוהה ביותר מ-5% מהתוצאה הנמוכה ביותר אזי לא תוכל הרשות המקומית להעדיף את הצעתו.

על פי הצעתו של צור, מציע מקומי יהיה אדם או בית עסק שכתובתו הרשומה היא ברחובות, תאגיד שכתובתו הרשומה היא בתחום רחובות  או תאגיד שבשליטת אדם שכתובתו הרשומה היא בתחומי העיר רחובות. בנוסף  נדרש כי הרישום ברחובות יהיה בשלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז לפחות.

הצעתו של צור תידון בישיבת מועצת העיר שתיערך ביום ראשון הקרוב, 30.6.19 בשעה 18:00.

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

sam
side
reh